kalendar

Kalendar je dokument koji pokazuje godinu kada je neki narod u prošlosti dostigao civilizacijski nivo i bio sposoban da napiše kalendar. Pisanje kalendara zahteva visok civilizacijski nivo nauke i kulture. srbski kalendar je najstariji kulturni, naučni i istorijski spomenik srbskog naroda koji je utemeljen na nematerijalnosti prirode. Srbi su pored postojećih materijalnih merila, uveli u svoj kalendar pojam nematerijalnog merila vremena.

Nematerijalni
broj
tri

Nematerijalni broj tri

Poznato je da Srbi kao znak prepoznavanja imaju uzdignuta tri prsta. Srbi nazdravljaju tri puta, ljube se tri puta, krste se sa tri prsta, itd. srbski narod je jedini narod na svetu koji danas ima Simbol tri prsta. Da bi razumeli ove narodne običaje koji se prenose sa kolena na koleno, treba se okrenuti Suncu. Najnovija elektromagnetna istraživanja Sunca pokazala su da na Suncu važi Kosmičko pravilo broja tri.

Kada se na vidljivoj strani Sunca javi vulkan on se uvek javlja tri puta, smer magnetnih polja na Suncu menja se posle tri rotacije Sunca, svaki udar Sunčevog vetra veće gustine izaziva ljuljanje magnetog krsta na severnoj hemisferi tri puta itd.

Jednostavno rečeno sve što se dešava na Suncu i kosmičkom prostoru, dešava se tri puta. Postoji mišljenje da su Srbi znali za postojanje nematerijalnog Kosmičkog pravila broja tri, pa su broj tri uzeli za svoj nacionalni simbol.

Tri prsta su simbol nematerijalnosti prirode i duhovnosti srbskog naroda i deo njegovog kulturnog nasleđa. To je duhovnost jednog naroda koji može da razume i objasni nematerijalnost prirode.

Tako se dolazi do saznanja da su Srbi, pored postojećih materijalnih merila, uveli u svoj kalendar pojam nematerijalnog merila vremena.

Vreme kod Srba ugrađeno je u nematerijalnost prirode, pa materijalna merila ne mogu biti merila vremena. Drugim rečima sa materijalnim astronomskim merilima ne može da se izradi tačan kalendar.

Vreme kod Srba je mera nematerijalnosti prirode i nije vezano za prostor i kretanje. Jednostavno rečeno ne postoji veza vremena i fizičkog sveta, odnosno prostora, pa je pojam relativnosti vremena samo fikcija čoveka dobijena uz pomoć matematičke kombinatorike.

Svaki narod ima svoj simvol vremena. Kod Egipćana i većine naroda evropskog civilizacijskog prostora, simvol vremena je bio Sunčev ili Mesečev krug. Svi ti narodi verovali su u cikličnost vremena zasnovanu na astronomskim merilima, odnosno krugu kao simbolu za vreme.

Međutim, dva naroda koji nisu imali krug, kao simvol vremena, su srbski i Jevrejski narod. Kod Jevreja simvol vremena je bila iskošena prava linija koja je usmerena prema nebu. Kod Srba je iskošeni luk sa dva preseka koji je takođe usmeren prema nebu.

Prava linija i kosi luk sa dva preseka kod oba naroda imaju isto značenje. To je galaktički luk po kome se Sunce kreće u toku jedne kalendarske godine oko centra Galaksije. Suncu je potrebno 220 miliona godina da obiđe jedan galaktički krug a od nastanka Mlečnog puta do danas, Sunce je obišlo 20 krugova.

7 milenijuma
srbskog
kalendara

7 milenijuma srbskog kalendara

Najstariji pisani zapisi govore da su Srbi počeli da računaju vreme od 5508. godine pre Hrista. Srbski kalendar je bio sve do 19 veka zvanični kalendar svih srbskih država i Srbske pravoslavne crkve. Svi upravni akti srbskih država datirani su po Srbskom kalendaru.

Na osnovu starih zapisa saznajemo da su Srbi imali kalendar gde je kalendarska godina počinjala aprila i delila se na dva godišnja doba, leto i zimu gde zima počinje na Mitrovdan, odnosno početkom novembra meseca. Godina se delila na 13 meseci (biljni kalendar) što približno odgovara broju rotacija Sunca u toku jedne kalendarske godine. Posle primanja Hrišćanstva i pod uticajem ekonomskog okruženja, Srbi stvaraju kalendar od 12 meseci.

Međutim, u 12. veku Sveti Sava preuzima nazive meseca iz Rimskog kalendara i unosi ih u Srbski kalendar (Zakonopravilo), što se može smatrati kao duhovni doprinos Svetog Save zajedništvu svih hrišćana. Srbski narod i danas poštuje ovu odluku Svetog Save.

Najstariji originalni dokument koji je datiran po Srbskom kalendaru je Karejski tipik Svetog Save. Najmlađi dokument koji je nađen u 2010. godini je Vujanski Krst Patrijarha Pavla u Manastiru Vujan Srbske Pravoslavne Crkve. Oba dokumenta datirana su simbolom za vreme koji je jedinstven u svetu kalendara a koji potiče iz Vinčanske kulture.

Srbska pravoslavna crkva ima veliki broj crkava i manastira koji su bili srbski univerziteti: Hilandar, Pećka patrijaršija, Dečani, Studenica, Žiča, Gračanica, Sopoćani, Devič, Mileševa, Ravanica, Ljubostinja, Ćelije, Tronoša, Ostrog, Cetinjski manastir, Vujan, Hopovo, Krušedol, Vraćevšnica, Manasija, Đurđevi Stupovi, Lepavina, Krka, Krupa, Dragović, Banjska, Piva, Savina, Soko, Gornjak, Vitovnica, Radovašnica, Tavna, Moštanica, Dobrun i drugi.

Srbske crkve, odnosno srbski univerziteti, davali su visok stepen književnog i umetničkog obrazovanja. Pismenost i umetnička obrada srbskih rukopisnih knjiga i državnih dokumenta stvarana je hiljadama godina.

Kada uporedimo Protokol koji se koristi kod kompjuterske obrade podataka i Protokol kod Srbskog kalendara vidimo da su protokoli isti. Kod oba protokola prvo se piše godina, pa mesec i na kraju dan. Tako dolazimo do veličanstvenog naučnog saznanja da se savremena kompjuterska obrada podataka vrši po Protokolu srbskog kalendara.

Geopotencijal

Geopotencijal

Geopotencijal je atmosferski pritisak na određenoj visini odnosno površina na kojoj je pritisak 10 milibara. Kada se meri atmosferski pritisak, (geopotencijal) na 10 milibara vidimo da se on menja u zavisnosti od energija koje dolaze sa Sunca.

Ako atmosferski pritisak od 10 milibara merimo na polovima vidimo da se visina desetomilibarske površine menja. Kada kroz magnetna vrata prodru protoni visina desetomilibarske površine se smanjuje a kada prodru elektroni visina desetomilibarske površine raste.

U letnjim mesecima dominantna energija je elektronska a u zimskom periodu protonska. Kada se desetomilibarske površine na severnoj i južnoj hemisferi izjednače onda one pokazuju jednakost energija na severnoj i južnoj hemisferi.

Grafikoni smene
godišnjih doba

Grafikon smene godišnjih doba

7528. godina

7527. godina

7526. godina

7525. godina

7524. godina

7523. godina

7522. godina

7521. godina

Grafikon smene
godišnjih doba

Grafikon smene godišnjih doba

Vreme kod Srba ugrađeno je
u nematerijalnost
prirode.

Milan T. Stevančević