Korona i istorijski minimum UV zračenja

Korona i istorijski minimum UV zračenja

U periodu od 9. do 13. maja 2020. godine došlo je do velikog smanjenja snage UV zračenja. Snaga UV zračenja dostigla je 4.5 jedinica što predstavlja istorijsko minimalno zračenje Sunca od kada se vrše merenja.

Dijagram UV i H zračenja

Aktivni region AR2764 u svojoj trećoj rotaciji pojavio se na istoku Sunca 13. Maja 2020. i naglo povećao snagu UV i H zračenja. Maksimalno zračenje aktivnog regiona treba očekivati 25. maja kada će ući u geoefektivnu poziciju. Tada će UV zračenje biti direktno usmereno prema Zemlji.

Zbog toga period od 21 do 30 maja treba iskoristiti za sunčanje i dobijanje D vitamina, odnosno prirodnog imuniteta.

Elektromagnetni snimak Sunca

Elektromagnetni snimak aktivnosti regiona AR2764

Ako je snaga virusa obrnuto proporcionalna jačini UV zračenja, i ako se zna da se pojava ekstremnih minimuma aktivnosti Sunca reda nekoliko stotina godina, onda se može tvrditi da se ponovna pojava virusa korona može očekivati tek posle više godina.  

        Proces uništavanja korona virusa koji je započeo 13. maja povećanjem aktivnosti Sunca i ne može da se zaustavi. U narednim danima dolazi do pojačanja UV i H zračenja što će još više oslabiti snagu virusa do njegovog potpunog uništenja.

        Zbog toga prognoze, koje su bazirane na subjektivnom tumačenju pojedinaca,  da će doći do drugog talasa korona virusa na severnoj hemisferi ili da će se korona virus javiti naredne zimske sezone nema naučnu osnovu jer će Sunce  ovog leta i u narednim godinama samo povećavati aktivnost. Ekstremni minimum aktivnosti Sunca može se očekivati  tek 2031. godine što ukazuje da u narednih deset godina ne postoji mogućnost vraćanje Kovida 19. a sve ostalo su samo priče za plašenje naroda.

        To jasno ukazuje da se u narednim  godinama može očekivati samo sezonski grip lokalnog karaktera, ali ne i vraćanje Kovida 19.

        Nažalost, korona virus je pokazao da u važećoj naučnoj medicini postoje velike praznine i nepoznanice. Sama činjenica da je nastanak virusa sezonskog karaktera ukazuje na neophodnost multidisciplinarnog naučnog pristupa. Ako se zna da i najmanja vrednost UV i H zračenja trenutno ubija viruse onda su helio-parametri i meteorološka sinoptička situacija osnova za istraživanje uslova za nastanak i nestanak virusa.

        Uzimajući u obzir da snaga virusa zavisi od snage UV zračenja na tlu to nastanak prirodnih uslova za pojavu virusa možemo podeliti u tri naučna pristupa.

        Prvi naučni pristup počiva na helio i geo elektromagnetnim uslovima u prirodi i obuhvata istraživanje snage UV i H zračenja na Suncu i erupcije čestica Sunčevog vetra kao osnovu za stvaranje strujnih polja u atmosferi Zemlje.

        Drugi naučni pristup obuhvata istraživanja meteoroloških fizičkih uslova, položaja strujnih polja iznad posmatranih lokacija i pojavu protonskih padavina (protonske kiše) koje vrše jonizaciju atmosfere i omogućavaju nastanak lebdećih virusa na lokacijama primarnih žarišta (Italija). To su lokacije gde virusi ne padaju na tlo pod dejstvom gravitacione sile već opstaju u vazduhu  pod dejstvom električnog polja Zemlje. Na tim lokacijama na virus deluju dve sile. Gravitaciona sila deluje prema dole a sila električnog polja prema gore. Kada se te dve sile izjednače virus zauzima određenu visinu i nesmetano lebdi u vazduhu. Na tom principu opstaju oblaci koji su teški više miliona tona vode da nam ne padnu na glavu. Ukoliko u tom trenutku ima vetra onda se virus širi difuzijom stvarajući Primarno žarište

Kapljica (voda) koja je izbačena kašljanjem od strane zaraženog čoveka a u kojoj se nalazi virus čuva virus od uništenja. Vreme opstanka virusa u vazduhu zavisi od dnevne temperature. Što je temperatura niža a vlažnost veća to je životni vek virusa duži. To znači da osim temperature na trajanje životnog veka virusa ima i vlažnost vazduha. Što je vlažnost manja to je životni vek virusa kraći. Voda je jedini hemijski element u atmosferi Zemlje koja ne dozvoljava prodor UV zračenja do virusa. Dok postoji kapljica virus je aktivan. Na višim dnevnim temperaturama kapljica brzo isparava i virus u slobodnom prostoru pod dejstvom UV zračenja umire. To ukazuje da dnevna temperatura iako ne ubija virus ona posredno utiče na sprečavanje fizičkog širenja virusa jer kapljica ne dozvoljava prodor UV zračenja do virusa koji se nalazi u njoj. Na lokacijama gde se javljaju primarna žarišta virusi se prenose difuzijom pod dejstvom vetra koje ima velike sličnosti sa difuznim širenjem polenovog praha.

        Poluprečnik primarnog žarišta zavisi od brzine vetra i životnog veka virusa, odnosno od vremena postojanja iskašljane kapljice. Na primarnim žarištima kriva novo-zaraženih ima eksponencijalni oblik i u principu se ne može kontrolisati.   

        Treći period istraživanja obuhvata fizički prenos virusa i stvaranje sekundarnih žarišta (Srbija) gde se virusi prenose bliskim fizičkim kontaktom sa čoveka na čoveka. Glavnu ulogu u sprečavanju širenja virusa je izolacija i otvoreno nebo, odnosno nebo bez oblaka  koje omogućava prodor UV zračenja do tla. Na lokacijama gde se pojavi sekundarno žarište nema lebdećih virusa jer nema protonskih padavina koje vrše  jonizaciju atmosfere. Na sekundarnim žarištima kriva novozaraženih je linearna.

Meteorološka sinoptička situacija ukazuje da je nastanak virusa sezonskog karaktera pa je meteorologija nezaobilazna nauka da bi se došlo do istine.  S druge strane meteorološka sinoptička situacija ukazuje da je pojava virusa regionalnog  karaktera što govori da postoje više izvora za pojavu jednog istog virusa čiji oblik zavisi od snage UV zračenja.  To znači da pojava virusa u Kini, Evropi i Americi su potpuno odvojeni procesi jer su stvoreni iz različitih helio i geo izvora pa su i virusi različiti. Mutacija virusa na lokacijama zavisi od snage UV zračenja i meteoroloških uslova na posmatranoj lokaciji. Kod primarnih žarišta ne postoji nulti zaraženi jer je proces zaražavanja difuznog karaktera i javlja se u obliku fronta, odnosno istovremeno zaražavanje više lica. 

        Prestanak pandemija ili sezonskog gripa uslovljen je pojačanjem snage UV zračenja na Suncu i povoljnom sinoptičkom situacijom na posmatranoj lokaciji gde dominiraju elektronske padavine (elektronske kiše). Tada je nebo otvoreno, odnosno, nebo je bez oblaka. Dnevna temperatura u tom slučaju nema značaja na nestanak virusa.

Na osnovu sinoptičke situacije na Suncu Kovid 19 završava se u Srbiji početkom juna.

Ako vas je zainteresovao ovaj tekst

podelite ga

na društvenim mrežama

FacebookPinterestTwitter